Privacybeleid

Wij verheugen ons zeer over uw interesse in ons bedrijf. De bedrijfsleiding van de Stiftung Museum Schloss Moyland, de Sammlung van der Grinten, het Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen hecht veel waarde aan de gegevensbescherming. Het gebruik van de internetpagina's van de Stiftung Museum Schloss Moyland, de Sammlung van der Grinten, het Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is principieel mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover een betroffen persoon gebruik wil maken van bijzondere diensten van ons bedrijf via onze internetpagina, kan het echter mogelijk zijn dat een verwerking van persoonlijke gegevens nodig is. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en voor een dergelijke verwerking geen wettelijke grondslag bestaat, vragen wij principieel om toestemming van de betroffen persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betroffen persoon vindt altijd plaats in overeenstemming met de AVG en in overeenstemming met het geldige privacybeleid van de Stiftung Museum Schloss Moyland, de Sammlung van der Grinten, het Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Met behulp van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de soort, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts worden betroffen personen met behulp van dit privacybeleid geïnformeerd over hun rechten hieromtrent.

De Stiftung Museum Schloss Moyland, de Sammlung van der Grinten, het Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft als voor de verwerking verantwoordelijke instantie talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo vlekkeloos mogelijke bescherming van de via deze internetpagina verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kan een op het internet gebaseerde gegevensoverdracht principieel hiaten in de veiligheid vertonen, zodat een absolute beveiliging niet gewaarborgd kan worden. Daarom kan iedere betroffen persoon ervoor kiezen, persoonsgegevens ook op een alternatieve manier, zoals bijvoorbeeld telefonisch, aan ons mee te delen.

1. Uitleg van termini

Het privacybeleid van de Stiftung Museum Schloss Moyland, de Sammlung van der Grinten, het Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen berust op begrippen, die door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten per decreet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werden gebruikt. Ons privacybeleid moet zowel voor het publiek alsook voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen wij vooraf de gebruikte terminologie uitleggen.

Wij gebruiken in dit privacybeleid onder andere de volgende begrippen:

·         a)    Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betroffen persoon'). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar gezien, die direct of indirect, in het bijzonder met behulp van het toewijzen van een markering zoals een naam, een nummer, met locatiegegevens, met een online-markering of met een of meerdere bepaalde eigenschappen, die iets zeggen of de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

·         b)    Betroffen persoon

Een betroffen persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, diens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

·         c)    Verwerking

Verwerking is iedere met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde processen of een dergelijke serie van processen in combinatie met de persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, registreren, de organisatie, het ordenen, de opslag, het aanpassen of veranderen, het lezen, afvragen, gebruik, openbaar maken door het versturen, verspreiden of een andere vorm van het ter beschikking stellen, het vergelijken of de koppeling, de beperking, het wissen of de vernietiging.

·         d)    Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel, de toekomstige verwerking te beperken.

·         e)    Profiling

Profiling is iedere manier van automatische verwerking van persoonsgegevens, die daaruit bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen. In het bijzonder om aspecten met betrekking tot arbeidsvermogen, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of locatiewissel van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

·         f)     Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een dergelijke manier, waarop persoonsgegevens zonder gebruik te maken van extra informatie niet meer kan worden gekoppeld aan een specifieke persoon, voor zover deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de persoonlijke gegevens niet kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

·         g)    Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.). Als de doelen en middelen voor deze verwerking door EU-wetten of wetten van de lidstaten zijn voorgeschreven, kan de verantwoordelijke respectievelijk kunnen de bepaalde criteria volgens zijn benoeming het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden voorzien.

·         h)    Opdrachtverwerker

Opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstelling, instantie of andere entiteit, die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

·         i)      Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstelling, instantie of andere entiteit, aan wie persoonsgegevens worden geopenbaard, onafhankelijk van het feit, of het hierbij om derden gaat of niet. Autoriteiten, die in het kader van een bepaald onderzoek volgens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten eventueel persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

·         j)      Derden

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstelling, instantie of andere entiteit, afgezien van de betrokken persoon, de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker en de personen, die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn, de persoonsgegevens te verwerken.

·         k)    Toestemming

Toestemming is iedere van de betroffen persoon vrijwillig voor het bepaalde geval in informerende manier en onmiskenbaar verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere eenduidig bevestigende handeling, waarmee de betroffen persoon aangeeft dat hij met de verwerking van de betreffende persoonlijke gegevens akkoord gaat.

2. Naam en adres van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten bescherming persoonsgegevens en andere bepalingen voor de gegevensbescherming is:

Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

Am Schloss 4

D-47551 Bedburg-Hau

Noordrijn-Westfalen

Tel.: +4928249510-0

E-mail: info@moyland.de

Website: www.moyland.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming is:

Birgit Heuvelmann

Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

Am Schloss 4

D-47551 Bedburg-Hau

Duitsland

E-mail: heuvelmann@moyland.de

Website: www.moyland.de

Elke betroffen persoon kan op elk moment voor vragen en suggesties rondom de bescherming persoonsgegevens direct contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

4. Cookies

Op de internetpagina's van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificateur van de cookie. Deze bestaan uit een serie tekens, die door internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de concrete internetbrowser, waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor zijn de bezochte internetpagina's en servers in staat, de individuele browsers van de betroffen persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de unieke cookie-ID opnieuw worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de gebruikers van deze internetpagina gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden, die zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze internetpagina in het interesse van de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruiker van onze internetpagina te herkennen. Het doel van deze herkenning is het, de gebruikers van onze internetpagina het gebruik te vergemakkelijken. De gebruiker van een internetpagina die gebruik maakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek van de internetpagina opnieuw zijn toegangsgegevens invullen, omdat deze door de internetpagina en de op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie wordt overgenomen. Een ander voorbeeld is een cookie voor een winkelmandje van een online-winkel. De online-winkel slaat de artikelen, die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst, via een cookie op.

De betroffen persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina op ieder willekeurig tijdstip met de betreffende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zodoende het plaatsen van een cookie continu te weerspreken. Voorts kunt u reeds geplaatste cookies op ieder willekeurig tijdstip via een internetbrowser of andere softwareprogramma's wissen. Dit is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betroffen persoon het opslaan van cookies in de gebruikte internetbrowser, kunnen eventueel niet meer alle functies van onze internetpagina in hun volle omvang worden gebruikt.

5. Registreren van algemene gegevens en informatie

De internetpagina van Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen registreert bij ieder bezoek van de internetpagina door een betroffen persoon of een geautomatiseerd systeem een serie algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logfiles van de server. Geregistreerd worden kunnen de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegang verkrijgende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina, van waaruit het toegang verkrijgende systeem terecht is gekomen op onze internetpagina (zogenaamde referrer), (4) de vervolgpagina's, die via een toegang verkrijgend systeem op onze internetpagina worden bekeken, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot onze internetpagina, (6) een internetprotocol-adres (IP-adres), (7) der internet serviceprovider van het toegang verkrijgend systeem en (8) overige soortgelijke gegevens en informatie, die de afweer van gevaren in het geval van een aanval op onze informatietechnologische systemen dienen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen geen conclusies over de betroffen persoon. Deze informatie zijn veeleer nodig om (1) de inhoud van onze internetpagina correct te kunnen weergeven, (2) de inhoud van onze internetpagina evenals de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de continue functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze internetpagina te kunnen waarborgen evenals (4) om rechtshandhavingsautoriteiten in het geval van een cyberaanval voor de strafrechtelijke vervolgen noodzakelijke informatie ter beschikking te kunnen stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen daarom enerzijds statistisch en voorts met het doel geëvalueerd, de gegevensbescherming en veiligheid van gegevens in ons bedrijf te verhogen, om tenslotte een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te kunnen waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden apart van alle door een betrokken persoon vermelde persoonlijke gegevens opgeslagen.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de internetpagina van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben de gebruikers de mogelijkheid, een abonnement te nemen op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens worden verstuurd tijdens de bestelling van de nieuwsbrief aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon, is terug te vinden in het hiervoor gebruikte aanmeldformulier.

De Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over de aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betroffen persoon principieel alleen dan worden ontvangen, als (1) de betroffen persoon een geldig e-mailadres bezit en (2) de betroffen persoon zich heeft geregistreerd voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Aan de door een betroffen persoon voor het eerst voor de ontvangst van een nieuwsbrief aangemeld e-mailadres wordt vanwege juridische redenen een bevestigingsmail in double opt in-procedure verstuurd. Deze bevestigingsmail in double opt in-procedure dient ter controle, of de eigenaar van het e-mailadres als betroffen persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de internet serviceprovider (ISP) verstrekte IP-adres van de betrokken persoon ten tijde van de aanmelding gebruikte computersysteem evenals de datum en tijd van de aanmelding op. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het E-mailadres van een betroffen persoon op een later tijdstip te kunnen controleren en is daarom bestemd voor de wettelijke bescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

De in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit voor het gebruik van de nieuwsbrief-dienst of een hiermee samenhangende registratie nodig is, zoals dit in het geval van veranderingen van het nieuwsbriefaanbod of bij de verandering van de technische omstandigheden het geval kan zijn. Er vindt geen doorgifte van de in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden plaats. Het abonnement van onze nieuwsbrief kan door de betroffen persoon op ieder willekeurig tijdstip worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, die de betroffen persoon heeft verleend voor het versturen van de nieuwsbrief, kan op ieder willekeurig tijdstip worden herroepen. Voor het doel van de herroeping van de toestemming bevindt zich een link in iedere nieuwsbrief. Voorts bestaat de mogelijkheid, op ieder willekeurig moment ook direct via de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke instantie af te melden voor de nieuwsbrief of de voor de verwerking verantwoordelijke instantie dit op een andere manier mee te delen.

7. Contactmogelijkheid via de internetpagina

De internetpagina van van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bevat vanwege de wettelijke voorschriften gegevens, die een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf evenals een directe communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres voor de elektronische post (e-mailadres) omvat. Voor zover een betrokken persoon via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betroffen persoon verstuurde persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis van een betroffen persoon verstrekte persoonsgegevens aan de voor de verwerking verantwoordelijke instantie worden opgeslagen voor doeleinden van de bewerking of de contactopname met de betroffen persoon. Er vindt geen doorgifte van persoonlijke gegevens aan derden plaats.

8. Het routinematige verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betroffen persoon alleen op voor de periode, die voor het uitvoeren van het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke moet voldoen, zijn bestemd.

Als het doel voor de opslag komt te vervallen of een door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten of een andere wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

9. Rechten van de betroffen persoon

a)    Recht op bevestiging

Elke betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging op te eisen, of de betreffende persoonsgegevens werden verwerkt. Mocht een betroffen persoon gebruik willen maken van dit recht op bevestiging, kan hij hiertoe op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke instantie.

b)    Recht op informatie

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht, te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over de rondom zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens op te vragen en een kopie van deze informatie te ontvangen. Voorts hebben de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten de betroffen persoon informatie over de volgende informatie toegekend:

o    de doeleinden van de verwerking

o    de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

o    de ontvanger of categorieën van ontvangers, die inzage krijgen in deze persoonlijke gegevens of nog toegang kunnen krijgen, in het bijzonder bij ontvangers in het buitenland of bij internationale organisaties

o    indien mogelijk de geplande duur waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur

o    het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonlijke gegevens of de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een verweer tegen deze verwerking

o    het bestaan van het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

o    als de persoonlijke gegevens niet bij de betroffen persoon werden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

o    het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 van de AVG en, tenminste in deze gevallen, overtuigende informatie over de gebruikte logica evenals de strekking en de beoogde delen van dergelijke verwerking voor de betroffen persoon

Voorts heeft de betroffen persoon het recht op informatie, of de persoonlijke gegevens naar het buitenland of aan een internationale organisatie worden verstuurd. Voor zover dit het geval is, heeft de betroffen persoon bovendien ook het recht, informatie over de geschikte garanties in verbinding met het versturen te ontvangen.

Mocht een betroffen persoon gebruik willen maken van dit recht op informatie, kan hij hiertoe op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke instantie.

c)    Recht op correctie

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht, de betreffende onjuiste persoonsgegevens direct te laten wijzigen. Voorts heeft de betroffen persoon het recht, rekening houdend met het beoogde doel van de verwerking, op completering van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, te eisen.

Mocht een betroffen persoon gebruik willen maken van dit recht op correctie, kan hij hiertoe op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke instantie.

d)    Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht, van de verantwoordelijke te eisen dat de betreffende persoonsgegevens direct worden gewist, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

o    De persoonlijke gegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt, waarvoor ze niet meer nodig zijn.

o    De betroffen persoon herroept zijn toestemming, waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 alinea 1 letter a van de AVG of artikel 9 lid 2 alinea 2 letter a van de AVG plaats vindt en er een andere juridische basis voor de verwerking ontbreekt.

o    De betroffen persoon legt volgens art. 21 lid 1 AVG verweer in tegen de verwerking en er is geen sprake van primaire legitieme redenen voor de verwerking, of de betroffen persoon weerspreekt volgens artikel 21 lid 2 van de AVG de verwerking.

o    De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

o    Het wissen van de persoonlijke gegevens is voor het afwikkelen van een juridische verplichting volgens de wetten van de Europese Unie of de wetten van de Lidstaten nodig, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.

o    De persoonlijke gegevens werden met betrekking op de aangeboden diensten van de informatiegezelschap volgens artikel 8 lid 1 van de AVG verzameld.

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betroffen persoon het verwijderen van de persoonsgegevens, die bij de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn opgeslagen wil laten uitvoeren, kan hij hiervoor op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zal organiseren dat de wens van het verwijderen van gegevens direct wordt nageleefd.

Als de persoonsgegevens door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen openbaar worden gemaakt en als ons bedrijf als verantwoordelijke volgens artikel 17 lid 1 van de AVG verplicht is tot het verwijderen van de persoonsgegevens, zal de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen met inachtname van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat de betroffen persoon van deze anderen voor de gegevensverwerking verantwoordelijke het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopiëren of replicaties van deze persoonsgegevens eist, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zal in het afzonderlijk geval alle noodzakelijke stappen gelasten.

e)    Recht op beperking van de gegevensverwerking

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht om van de verantwoordelijke een beperkte verwerking te verlangen als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

o    De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betroffen persoon en weliswaar voor de duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.

o    De verwerking is onrechtmatig, de betroffen persoon weigert het wissen van de persoonlijke gegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens.

o    De verantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, de betroffen persoon heeft ze echter nog nodig voor het honorering, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsaanspraken.

o    De betroffen persoon heeft verweer aangetekend tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 van de AVG ingediend en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betroffen persoon.

Voor zover aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en een betroffen persoon de beperking van de persoonsgegevens, die bij de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn opgeslagen wil eisen, kan hij hiervoor op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zal de beperking van de verwerking gelasten.

f)     Recht op gegevensportabiliteit

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft volgens de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht, de hem betreffende persoonlijke gegevens, die door de betroffen persoon een verantwoordelijke ter beschikking werden gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft hij het recht, deze gegevens een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, die de persoonlijke gegevens ter beschikking werden gesteld, te versturen, voor zover de verwerking op basis van een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a van de AVG of artikel 9 lid 2 letter a van de AVG of op basis van een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 letter b van de AVG berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaats vindt, voor zover de verwerking niet voor de waarneming van een opgave noodzakelijk is, die in het openbaar interesse ligt of in de uitoefening van openbaar gezag plaats vindt, die de verantwoordelijke werd opgelegd.

Voorts heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 lid 1 van de AVG het recht, invloed uit te oefenen op de persoonlijke gegevens die de verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke heeft doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen worden belemmerd.

Voor het uitoefenen van het recht gegevensportabiliteit kan de betroffen persoon op elk willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

g)    Recht op bezwaar

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende autoriteit toegekende recht, op basis van redenen, die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, te allen tijde de verwerking van de hem betreffende persoonlijke gegevens, op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f van de AVG, te weerspreken. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

De Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer, tenzij we dwingende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of als de verwerking dient om gerechtelijke vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokken persoon het recht, te allen tijde de verwerking van persoonlijke gegevens met het doel van een dergelijke reclame te weerspreken. Dit geldt ook voor het profileren, voor zover dit met een dergelijke directe reclame in verbinding staat. Als de betroffen persoon tegenover de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de verwerking voor doeleinden van de directe reclame weerspreekt, zal de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de persoonlijke gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, omwille van redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, die bij Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor economische of historische doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 van de AVG worden opgeslagen te weerspreken, tenzij een dergelijke verwerking nodig is voor het afwikkelen van een voor het openbare interesse noodzakelijke opgave.

Voor het uitoefenen van het recht op bezwaar kan de betroffen persoon direct contact opnemen met een medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen of een andere medewerker. De betroffen persoon heeft voorts de mogelijkheid, in verbinding met het gebruik van diensten van de informatiegezelschap, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn recht op bezwaar met behulp van een geautomatiseerd proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h)    Geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijke gevallen inclusief profilering

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het van de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteit toegekende recht, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profiling, berustende beslissing te aanvaarden, die een juridische invloed heeft of op een soortgelijke manier duidelijk belemmerd, voor zover de beslissing (1) niet voor het afsluiten of het afwikkelen van een contract tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke nodig is of (2) vanwege juridische voorschriften van de Unie of de lidstaten, waar de verantwoordelijke onder valt, toegestaan is en de juridische voorschriften passende maatregelen voor de waarborg van de rechten en vrijheden evenals de interesses van de betroffen persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon plaats vindt.

Is de beslissing (1) voor het overeenkomen of voor het invullen van een overeenkomst tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk of (2) geschiedt dit met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon, neemt de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv van de deelstaat Noordrijn-Westfalen passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtigde interesses van de betroffen persoon te waarborgen, waartoe minstens het recht op het verkrijgen van toegang van een persoon door de verantwoordelijke, op betoog van het eigen standpunt en op verweer van de beslissing behoort.

Mocht de betroffen persoon het recht met betrekking op geautomatiseerde beslissingen invorderen, kan hij hiertoe op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke instantie.

i)    Recht op herroeping van een toestemming in verband met de bescherming van persoonsgegevens

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteiten toegekende recht, een toestemming tot verwerking van persoonsgegevens op ieder willekeurig tijdstip te herroepen.

Mocht de betroffen persoon het recht tot herroepingen van de toestemming invorderen, kan hij hiertoe op ieder willekeurig moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke instantie.

10. Bescherming persoonsgegevens tijdens sollicitaties en sollicitatieprocessen

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor het doel van de afhandeling van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook op elektronische manier plaats vinden. Dit is in het bijzonder het geval, als een sollicitant zijn betreffende sollicitatiedocumenten op elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via de op de internetpagina ter beschikking gesteld formulier, aan de voor de verwerking verantwoordelijke doet toekomen. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, zullen wij de verstrekte gegevens voor het doel van de afhandeling van de arbeidsovereenkomst met inachtname van de wettelijke voorschriften opslaan. Wordt door de voor de verwerking verantwoordelijke geen contract met de sollicitant gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na bekendwording van de beslissing automatisch gewist, voor zover het wissen geen andere legitieme interesses van de voor de verwerking verantwoordelijke van kracht zijn. Overig legitiem interesse in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een proces volgens het 'Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)'.

11. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina de componenten van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het heffen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Een webanalysedienst registreert onder andere gegevens daarover, van welke internetpagina een betroffen persoon op een internetpagina is terechtgekomen (zogenaamde referrer), tot welke vervolgpagina's toegang werd verkregen en voor welke duur een vervolgpagina werd bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een internetpagina en voor de kosten-baten analyse van een internetreclame.

Exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Met behulp van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betroffen persoon door Google ingekort en geanonimiseerd, als de toegang tot onze internetpagina's uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere verdragsluitende staat van het verdrag over de Europese Economische Ruimte geschiedt.

Het doel van de Google Analytics-component is de analyse van de bezoekersstroom op onze internetpagina. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze internetpagina te evalueren, om voor ons online-rapporten, die de activiteiten op onze internetpagina's geregistreerd worden, op te stellen en om bovendien met het gebruik van onze internetpagina in verbinding staande dienstverleningen te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betroffen persoon. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Met het plaatsen van de cookies is Google in staat een analyse van het gebruik van onze internetpagina te maken. Door ieder bezoek van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop Google Analytics-componenten werden geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betroffen persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component genoopt, gegevens voor het doel van de online-analyse te versturen naar Google. In het kader van dit technisch proces ontvangt Google informatie over persoonsgegevens, evenals het IP-adres van de betroffen persoon, die Google onder andere ervoor gebruikt, de afkomst van de bezoeker en de kliks vast te stellen en dientengevolge provisiefacturering mogelijk te maken.

Met behulp van de cookies worden persoonlijke informatie, bijvoorbeeld het tijdstip van het bezoek, de plaats van waaruit het bezoek heeft plaatsgevonden en de frequentie van de bezoeken van onze internetpagina door de betroffen persoon opgeslagen. Bij ieder bezoek aan onze internetpagina's worden deze persoonsgegevens, waaronder ook het IP-adres van de betroffen persoon en de gebruikte internetaansluiting doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens eventueel verder aan derden.

De betroffen persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina, zoals boven reeds weergegeven, op ieder willekeurig tijdstip met de betreffende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zodoende het plaatsen van een cookie continu te weerspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zal verhinderen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betroffen persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op ieder willekeurig tijdstip via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Voorts heeft de betroffen persoon de mogelijkheid, een registratie van de door Google Analytics gegenereerde, aan het gebruik van deze internetpagina's gerelateerde gegevens evenals de verwerking van deze gegevens door Google weerspreken en dergelijke te verhinderen. Hiervoor moet de betroffen persoon een browser add-on downloaden via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze vervolgens installeren. Deze browser add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee dat geen gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's aan Google Analytics mogen worden doorgestuurd. De installatie van de browser add-on wordt door Google gezien als een bezwaar. Als het informatietechnologisch systeem van de betroffen persoon op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet door de betroffen persoon een hernieuwde installatie van de browser add-on worden uitgevoerd, om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de browser add-on door de betroffen persoon of een andere persoon, die onder het geldigheidsgebied valt, wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd, bestaat de mogelijk van een hernieuwde installatie of de hernieuwde activering van de browser add-on.

Meer informatie over de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming van Google is te vinden via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/en via http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt uitgebreider uitgelegd via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van YouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal dat video-publishers het kosteloze plaatsen van videoclips en andere gebruikers het eveneens gratis bekijken, beoordelen en becommentariëren ervan mogelijk maakt. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, waardoor zowel complete film- en televisiezendingen maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf geproduceerde video's kunnen worden bekeken via het internetportaal.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Door ieder bezoek van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop YouTube-componenten (YouTube-video) werden geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betroffen persoon automatisch door de betreffende YouTube-component genoopt, een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kunt u bekijken via https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technisch proces ontvangt YouTube en Google informatie over welke concrete vervolgpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betroffen persoon.

Voor zover de betroffen persoon gelijktijdig bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube met het bezoek van een vervolgpagina, die een YouTube-video bevat, welke concrete vervolgpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betroffen persoon. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzamelt en verbonden aan het betreffende YouTube-account van de betroffen persoon.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd dan informatie dat de betroffen persoon onze internetpagina heeft bezocht, zodra de betroffen persoon ten tijde van het bezoek van onze internetpagina gelijktijdig is ingelogd bij YouTube; dit vindt onafhankelijk daarvan plaats, of de betroffen persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet gewenst is door de betroffen persoon, kan deze het doorsturen verhinderen door zich voor het bezoek aan onze internetpagina uit te loggen bij zijn YouTube-account.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die terug te vinden zijn via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, verstrekken informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

13. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Artikel 6 I letter A van de AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor de verwerkingsprocessen, waarbij wij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een contract, diens contractuele partij de betreffende persoon is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocessen het geval is, die voor een levering van goederen of voor het leveren van een dienstverlening of andere tegenprestatie nodig is, berust de verwerking op artikel 6 I letter b van de AVG. Hetzelfde geld voor dergelijke verwerkingsprocessen die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen omtrent onze producten of dienstverleningen. Als ons bedrijf onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonlijke gegevens nodig is, zoals bijvoorbeeld het afwikkelen van belastingtechnische plichten, baseert de verwerking op artikel 6 I letter c van de AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om levensbelangrijke interesses van de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd of de gegevens van zijn ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere derden moeten worden doorgegeven. Dan zal de verwerking berusten op artikel 6 I letter d van de f AVG. In ieder geval kunnen verwerkingsprocessen berusten op artikel 6 I letter f van de f AVG. De verwerkingsprocessen, die door geen van de voorheen genoemde rechtsgrondslagen worden genoemd berusten op deze rechtsgrondslag, als de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is, voor zover de interesses, erkende rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet overheersen. Wij hebben in het bijzonder het recht tot dergelijke verwerkingsprocessen, omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder werden genoemd. Hij vertegenwoordigt in zoverre de opvatting dat er van een rechtmatig interesse mag worden uitgegaan, als de betroffen persoon een klant van de verantwoordelijk is (overweging 47 artikel 2 van de AVG).

14. Rechtmatig interesse aan de verwerking, die door de verantwoordelijke of een derde wordt nagestreefd

Gebaseerd op de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6 I letter f van de AVG is ons rechtmatig interesse de uitvoering van onze bedrijfsactiviteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

15. De duur waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de opgeslagen gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de afwikkeling van het contract of een eventueel nog af te sluiten contract.

16. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting van de betroffen persoon, de persoonsgegevens ter beschikking te stellen; mogelijke gevolgen van het niet ter beschikking stellen

Wij informeren u dat het ter beschikking stellen van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijvoorbeeld door voorschriften van de belastingdienst) of dat deze kunnen voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Soms kan het nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst dat een betroffen persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die daarna door ons moeten worden verwerkt. De betroffen persoon is bijvoorbeeld ertoe verplicht, ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen, als ons bedrijf een overeenkomst met hem aangaat. Het niet ter beschikking stellen van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst met de betroffen persoon niet kan worden afgesloten. Voor een ter beschikking stellen van persoonsgegevens door de betroffen persoon moet de betroffen persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers informeren de betroffen persoon, of het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven of nodig is voor het sluiten van de overeenkomst, of een verplichting bestaat, de persoonsgegevens ter beschikking te stellen en welke gevolgen het niet ter beschikking stellen van de persoonsgegevens kan hebben.

17. Aanwezigheid van een geautomatiseerde beslissing

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde beslissingen of profiling.

Dit privacybeleid werd opgezet door de privacybeleid-generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die werkzaam is als externe toezichthouder gegevensbescherming Duisburg, in samenwerking met de Keulse IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Solmecke.

naar boven | terug