Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor deze verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen. De Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om zijn persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

 1. Definities
  De gegevensbeschermingsverklaring van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is gebaseerd op de concepten die in de Europese richtlijn en verordening bij de vaststelling van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) worden gehanteerd. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

  a. persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  b. Betrokkene
  Onder betrokkene wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

  c. Verwerking
  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

  d. Beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

  e. Profilering
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

  f. Pseudonimisering
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  g. Verantwoordelijke voor de verwerking
  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

  h. Processor
  Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  i. Ontvanger
  Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

  j. Derde
  Onder "derde" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

  k. Toestemming
  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.
   
 2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
  De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:
  Stichting Museum Schloss Moyland, Collectie van der Grinten, Archief Joseph Beuys van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
  Am Schloss 4
  47551 Bedburg-Hau
  Deutschland/Nordrhein-Westfalen
  Telefoon: +49 (0)2824 9510-0
  E-Mail: info@moyland.de
  Website: www.moyland.de
   
 3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
  De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:
  Birgit Heuvelmann
  Stichting Museum Schloss Moyland, Collectie van der Grinten, Joseph Beuys Archief van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
  Am Schloss 4
  47551 Bedburg-Hau
  Deutschland/Nordrhein-Westfalen
  E-Mail: heuvelmann@moyland.de
  Website: www.moyland.de
  Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.
   
 4. Cookies
  De website van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Talloze internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die cookies gebruikt niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.
   
 5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
  De website van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de operabiliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds geëvalueerd door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen, en anderzijds geëvalueerd met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van de persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.
   
 6. Inschrijving op onze nieuwsbrief
  Op de website van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen, wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij de inschrijving op de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker. De Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief volgens de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Bij registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene op het moment van registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die door de internetprovider (ISP) worden toegewezen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene later te kunnen opsporen en dient derhalve als rechtswaarborg voor de verantwoordelijke voor de verwerking. De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een daarmee verband houdende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden. Er worden geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks op de website van de controller uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de controller op een andere manier hiervan op de hoogte te brengen.
   
 7. Contactmogelijkheid via de website
  Op grond van wettelijke bepalingen bevat de website van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de betrokkene of om contact met hem op te nemen. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
   
 8. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens
  De voor de verwerking verantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet. Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   
 9. Rechten van de betrokkene

  a. Recht op bevestiging
  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  b. Recht op toegang
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
  - de doeleinden van de verwerking
  - de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  - de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  - indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur
  - het bestaan van het recht om rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  - het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  - indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  - het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Indien een betrokkene dit recht op toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  c. Recht op correctie
  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  d. Recht op wissen (recht om vergeten te worden)
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is:
  - De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  - De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DS-GVO of art. 9, lid 2, onder a), DS-GVO in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  - De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, DS-GVO. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  - Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  - De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.
  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst de verwijdering van de door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen opgeslagen persoonsgegevens te regelen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.
  Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen en ons bedrijf als verantwoordelijke op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO, de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen zal, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen treffen, waaronder maatregelen van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere verantwoordelijken voor de verwerking heeft verzocht alle links naar de persoonsgegevens of naar kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen zal in individuele gevallen het nodige regelen.

  e. Recht op beperking van de verwerking
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  - De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  - De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  - De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen zal de beperking van de verwerking regelen.

  f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft tevens het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zich daartegen verzet, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.

  g. Recht van bezwaar
  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever verleende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO plaatsvindt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
  De Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Indien de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen, zal de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archivdes Landes Nordrhein-Westfalen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot elke medewerker van de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

  h. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.
  Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  i. Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving
  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
   
 10. Gegevensbescherming tijdens sollicitaties en de sollicitatieprocedure
  De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, bij de voor de verwerking verantwoordelijke indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen deze verwijdering verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).
   
 11. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van YouTube
  Op deze website zijn YouTube-onderdelen geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Via YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, waardoor complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal toegankelijk zijn. De exploitatiemaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene. YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene bij YouTube is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt. De door YouTube gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die kunnen worden geraadpleegd op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.
   
 12. Rechtsgrondslag van de verwerking
  Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 Ilit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in onze gebouwen gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zou moeten worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).
   
 13. Legitieme belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd
  Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.
   
 14. Duur van de opslag van de persoonsgegevens
  Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst.
   
 15. Wettelijke of contractuele vereisten voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
  Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
   
 16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvormingAls verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Duisburg, in samenwerking met de Keulse IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.